REILUN KAUPAN KULTA

Kätkökoru käyttää reilun kaupan sertifioimaa kultaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana koruvalmistajana Suomessa. Reilun kaupan kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja asianmukaiset työolosuhteet. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä ja se on peräisin yksinomaan pieniltä kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. 

REILUN KAUPAN KULTA

Reilun kaupan sertifioima kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja turvallisuusmääräysten noudattaminen. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on täysin kiellettyä. Reilun kaupan kulta on peräisin yksinomaan pienen mittakaavan kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä.

REILUN KAUPAN KULTA

Kätkökoru (FLO-ID 33160) käyttää Reilun kaupan sertifioimaa kultaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana koruvalmistajana Suomessa. Reilun kaupan kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja asianmukaiset työolosuhteet. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä ja se on peräisin yksinomaan pieniltä kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät.

KULLAN EPÄKOHDAT

 • Työntekijät eivät saa elämiseen riittävää palkkaa
 • Kaivoksilla on puutteelliset ja vaaralliset työolosuhteet
 • Lapsityövoiman käyttö on yleistä
 • Laajoja alueita trooppista sademetsää kaadetaan
 • Äärimmäisen myrkyllistä jätettä päätyy vesistöihin

Tutustu

REILUN KAUPAN KULTA

 • Mahdollistaa työntekijöiden toimeentulon
 • Tarjoaa kaivajille ja yhteisöille mahdollisuuden parempaan elämään
 • Panostaa työturvallisuuteen
 • Mahdollistaa kaivostyöläisten järjestäytymisen
 • Kieltää lapsityövoiman käytön
 • Edistää ympäristönsuojelua

Tutustu

MISTÄ KULTA TULEE?

Kätkökorun kulta tulee pieneltä saksalaiselta toimittajalta

 • Fairever on Saksan Reilun kaupan virallinen yhteistyökumppani ja sertifioitu Reilun kaupan standardien mukaisesti
 • Faireverissä kultaerä seostetaan hienokullasta tilauksen mukaan ja myös seosaineiden alkuperä on jäljitettävissä

Faireverin kulta tulee CECOMSAP- osuuskunnista 

 • Osuuskunnat sijaitsevat Apolobamban vuoristossa Etelä-Perussa
 • Osuuskuntaan kuuluu kymmenen pienkaivosta
 • Kullan alkuperä on aina jäljitettävissä

Tutustu

TIESITKÖ?

Minera Metalúrgica San Francisco De Ananea – Pieni kaivososuuskunta Perussa

Tutustu

KULLAN LÄPINÄKYVYYSKETJU

FLO-ID on yksilöllinen tunnistenumero, jonka FLOCERT on myöntänyt kaikille Reilun kaupan organisaatioille.

KULLAN EPÄKOHDAT

Kullalla on hintansa: kaivajat eivät usein saa kullasta kunnollista hintaa ja kaivoksilla työskennellään köyhissä ja vaarallisissa olosuhteissa. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on yleistä. Laajoja alueita trooppista sademetsää kaadetaan, tuhannet ihmiset menettävät kotinsa, äärimmäisen myrkyllistä jätettä lasketaan jokiin ja pohjavedet ovat saastuneet.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Kultakaivoksia on kaiken kokoisia teollisista suurkaivoksista pienkaivoksiin, joista jälkimmäisissä työskentelee 90 % kaivostyöntekijöistä lapiot kädessä. Yli 100 miljoonaa ihmistä elää suoraan tai epäsuorasti pienkaivostoiminnasta.

Toimeentulo

Valtaosa pienkaivoksilla työskentelevistä ihmisistä on taloudellisesti hyvin heikossa asemassa, eikä heillä ole muita elinkeinovaihtoehtoja. Erittäin puutteellisissa työoloissa työskennellään usein ilman tarvittavaa ammattitaitoa, mikä johtaa riippuvuuteen kullan ostajista, eivätkä kaivajat yleensä saa täyttä markkinahintaa myymästään kullasta.

Lait

Suurin osa kaivostoimintaa koskevista laeista palvelevat suurkaivoksia ja suosivat suurteollisuutta. Monesti pienkaivajilta puuttuu muodolliset louhintaoikeudet kaivausalueisiin. Sen vuoksi yksittäisten kullankaivajien on vaikea työskennellä lakien mukaisesti, jolloin he kaivavat kultaa epävirallisesti sekä laittomasti ja he altistuvat kaupallisten kumppaneiden hyväksikäytölle ja korruptiolle. Konfliktimineraalina kulta houkuttelee myös järjestäytynyttä rikollisuutta ja aseellisia ryhmittymiä, jotka voivat uhata ja kiristää kaivostyöläisiä. 

Työturvallisuus

Pienimuotoiseen kaivostoimintaan liittyy yleensä työtä pimeissä, kapeissa tunneleissa, joissa on huono ilmanvaihto ja kaivostyöläiset altistuvat kivipölylle. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on yleistä. Dynamiittia käytetään kultaa sisältävien kivien murskaamiseksi ja kulta erotellaan myrkyllisillä kemikaaleilla, kuten elohopealla ja syanidilla. Niiden taitamaton käyttö on äärimmäisen vaarallista niin työntekijöille kuin ympäröivälle luonnolle. 

Terveys ja koulutus

Kaivosyhteisöiltä puuttuu usein sanitaatio ja puhdas juomavesi. Asumisolot ovat hyvin heikot, eikä terveydenhuoltoa tai koulutusta ole saatavilla. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kaivosten tieltä raivataan koskematonta luontoa

Kun maa-alue on kerran kadotettu, on se tuhoutunut ikuisesti. Kaivosalueet ovat toisinaan niin laajoja, että ne voi nähdä jopa avaruudesta. Suuri kultakaivos aiheuttaa keskimäärin enemmän haitallisia ympäristövaikutuksia suhteessa mittakaavaansa kuin yksikään muu taloudellinen toiminta.

Vakavat ympäristöonnettomuudet ovat yleisiä

Artisanal Gold Council (ACG) –järjestön mukaan pienimuotoisessa kullankaivuussa käytetään noin 1 400 tonnia elohopeaa vuosittain, enemmän kuin millään muulla sektorilla maailmassa. Tämä elohopeakuormitus päätyy vääjäämättä lopulta ympäristöön.

Avoimet kaivokset ja myrkyllisten kemikaalien, kuten syanidin, hyödyntäminen kullan erittelyssä tarkoittaa, että yhtä kultasormusta kohden syntyy jopa 20 tonnia myrkyllistä kemikaalijätettä (vuodelta 2019). Tätä myrkyllistä jätettä päätyy vesistöihin vuositasolla noin 180 miljoonaa tonnia eli yli 1,5 kertaa enemmän, kuin mitä Yhdysvalloissa toimitetaan kaatopaikalle vuoden aikana. Syanidilla käsitelty kiviaines erittää rikkihappoja ja tämä prosessi voi tuhota alueen pohjavedet peruuttamattomasti.

KUN VALITSET REILUN KAUPAN KULLAN

Reilun Kaupan sertifioima kulta on maailman ensimmäinen itsenäinen eettinen sertifikaattijärjestelmä kullalle. Kätkökoru käyttää Reilun kaupan sertifioimaa kultaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana koruvalmistajana Suomessa. Reilun kaupan kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja asianmukaiset työolosuhteet. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä ja se on peräisin yksinomaan pieniltä kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät.

Reilussa kaupassa kauppaa käyvät yritykset ja tuottajat eivät valvo itse itseään, vaan valvonta ja kaupankäynti on erotettu selkeästi toisistaan. Kaivosten standardien täyttymisen valvonnasta vastaa FLOCERT-yhtiö, joka varmistaa täydellisen jäljitettävyyden läpi koko toimitusketjun. Tuottajilla on aktiivinen rooli Reilun kaupan järjestelmän omistajina yhtäläisin oikeuksin.

Reilun kaupan sertifikaatti

Kieltää kaikenlaiset konfliktimineraalit kullan toimitusketjusta, jottei kultakauppa lisäisi epävakautta ja konflikteja kaivosalueilla.

Kieltää lapsityövoiman hyväksikäytön. Alle 15-vuotiaat eivät saa työskennellä kaivoksilla. Alle 18-vuotiaat eivät saa työskennellä vaarallisissa olosuhteissa.

 • Mahdollistaa vakaat tulot keskittymällä pienimuotoisten kullantuottajien toimeentulon parantamiseen. Kaivostyöntekijät saavat paremman hinnan kullastaan ja taloudellista turvaa Reilun kaupan takuuhinnan avulla. Vähimmäishinta on 95 prosenttia kullan vertailuhinnasta, jonka London Bullion Market Association (LBMA) on asettanut.

 • Mahdollistaa sijoittamisen tarjoamalla sertifioiduille kaivoksille Reilun kaupan lisän, joka on 2000 dollaria (noin 1800 euroa) kultakiloa kohden sovitun myyntihinnan lisäksi. Osuuskunnissa päätetään demokraattisesti, kuinka lisätulot sijoitetaan työntekijöiden ja heidän perheidensä hyväksi. Sijoituksilla on panostettu muun muassa turvallisempiin ja tuottavampiin uuttomenetelmiin, ympäristönsuojeluun tai yhteisön kehittämiseen kuten koulutukseen, lastenhoitoon ja terveydenhuoltoon.

Panostaa työturvallisuuteen edellyttäen suojavaatetusta sekä työterveys- ja turvallisuuskoulutusta. Kemikaalien käyttö kullan uuttamiseksi hoidetaan vastuullisesti ja sitä vähennetään niin paljon kuin mahdollista.

 • Mahdollistaa kaivostyöläisten järjestäytymisen kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi. Heillä on oikeus liittyä ammattijärjestöihin ja neuvotella yhdessä työolosuhteiden parantamisesta.

 • Tukee toiminnan laillistamista. Standardien mukaan vain laillista kaivostoimintaa harjoittavat kaivosyhteisöt voidaan sertifioida. Yhdistämällä voimansa laillisten ja virallisten kaivosjärjestöjen muodostamiseksi, suojellaan pienimuotoisten kaivososuuskuntien työntekijöiden oikeuksia ja edistetään paikallisten yhteisöjen kehitystä.

 • Edistää ympäristönsuojelua, etenkin metsiä ja vesistöjä rajoittamalla kemikaalien käyttöä. Kaivajien on käytettävä kullan erottelussa tarvittavia haitallisia kemikaaleja turvallisuusohjeiden mukaisesti ja kemikaalien käyttö tulee minimoida. 

Reilun kaupan kehityskohteet

• Vastuullista pienkaivostoimintaa edistävä lainsäädäntö ja yhteiskuntapolitiikka
• Ympäristöhallinnon parantaminen
• Ympäristön entisöinti
• Sosiaaliturva
• Sukupuolten tasa-arvo

• Lastensuojelu ja lapsityövoiman poistaminen kaivosyhteisöistä
• Perheiden ja lasten hyvinvointi, oikeudenmukaisempi markkinoille pääsy
• mineraalipitoisten ekosysteemien hyöty paikallisyhteisöille
• maan hallinnon parantaminen

MISTÄ KULTA TULEE?

Kätkökoru tilaa Reilun kaupan kullan pieneltä saksalaiselta toimittajalta Faireverilta. Kotimaista toimittajaa ei toistaiseksi ole. Fairever on Saksan Reilun Kaupan virallinen yhteistyökumppani ja yritys on sertifioitu Reilun kaupan standardin mukaisesti (FLO-ID: 33345.) Faireverissä kultaerä seostetaan hienokullasta tilauksen mukaan ja myös seosaineiden alkuperä on jäljitettävissä.

Reilun kaupan sertifioimat tuottajaosuuskunnat sijaitsevat Perussa. Faireverin kulta tulee kymmenen pienen kaivososuuskunnan yhdessä muodsotamasta sateenvarjo-organisaatio CECOMSAP:ista (FLO-ID: 38864). CECOMSAP sijaitsee Apolobamban vuoristossa Etelä-Perussa ja kullan alkuperä on aina jäljitettävissä.

Lähteet

MINERA METALÚRGICA SAN FRANCISCO DE ANANEA

Peru on yksi tärkeimmistä kullantuottajista maailmassa. Minera Metalúrgica de San Francisco (FLO-ID 38530) on yksi kymmenestä CECOMSAP:in pienestä osuuskunnasta ja se sijaitsee Ananeassa, Perun eteläosassa Punossa. Alue on pinta-alaltaan 45,60 hehtaaria ja työntekijöitä on 34.

Ananean asukkaat ovat pääasiassa alkuperäiskansaa ja he elävät perinteisesti alpakan kasvattamisesta sekä villantuotannosta. Vaikka tämä elinkeino on merkittävä osa heidän identiteettiään, inkojen ’Andien kullaksikin’ kutsuma alpakan villa ei tarjonnut heille riittävää taloudellista turvaa. Sen vuoksi ananealaiset ovat löytäneet kullan kaivuun vaihtoehdoksi köyhyyden voittamiseksi.

Vuonna 2006 perustettiin Minera Metalúrgica de San Francisco 24:n paikallisen jäsenen voimin. Osuuskunnan kaivos sijaitsee 4 600-4 900 metrin korkeudessa. Suurin osa jäsenistä asuu Ananeassa ja osa heistä on kotoisin Juliacan kaupungista. Osuuskunnan alkutaipaleita leimasi muun muassa epävirallisuus ja koneiden puuttuminen. Kasvavien tulojen ansiosta ja sateenvarjo-organisaatio CECOMSAP:in tuella kaivostyöläiset aloittivat virallistamisprosessin, jonka he suorittivat onnistuneesti vuonna 2017.

Reilun kaupan palkkiosta toteutetut projektit

Infrastruktuuri ja tuottavuus

• Erilaiset investoinnit infrastruktuuriin
• Osuuskunnan toimistojen sisustus Juliacassa
• Sulatusuunin ostaminen savunpoistojärjestelmällä raakakullan tuotantoa varten
• Kaivoksen työntekijöiden asuntojen parantaminen

Työolojen parantaminen

• Kaivostyöläisten suojavaatteiden ostaminen

Sosiaaliset hankkeet

• 248 huovan ostaminen
• Tietokoneiden ja tulostimien lahjoittaminen paikalliselle lukiolle
• Joululahjat koululaisille

Koulutus

• Harjoitteluosuuskunta jäsenille Cajamarcan alueella, jossa he pystyivät hankkimaan uutta tietoa kaivostoiminnasta
• Osuuskunnan jäsenille ja työntekijöille tarkoitettu jatkokoulutus kirjanpidosta, rahanpesusta, yhteistyökumppaneiden ja johtajien rooleista sekä toiminnasta

Ympäristö

• Vedenkäsittely veden laadun parantamiseksi
• Vanhojen lietteenlaskualtaiden sulkeminen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja elvyttämiseksi

Lähteet 

Reilun kaupan valokuvat

Eduardo Martino / Zuppa Filmes

Ostoskori

Ei valittuja tuotteita

x